Etne Sand & Pukk AS har siden 50-talet utvunne sand og grus i Etne

Produksjonsanlegget ligger på Tongane industridområde ved Etne Sentrum. Me kjører me ein omfattande produksjon med vasking, knusing og utsiktin. Vaskeprosessen er flotasjonsbasert gjennom ein flotasjonstank og avvatningssyklon skil ut leire og silt ned i fleire sedimenteringsbasseng. Slik kan vi kontrollere finstoffinnholdet (<63μ) i tilslaga våre.

All vatn som er i bruk vert resirkulert i anlegget, det vert ingen forureining verken av vaskeprosessen eller massen som vert skild i frå.

Me levere godkjendte tilslag til betong – og mørtelproduksjon, samt byggeråstoff til entreprenørbransjen. Me produserer over 30 forskjellige varer og fraksjonar, som er tilpassa bruksområde fra oppbygging av idrettsbanar og parkområde til bruk i veg og anlegg. Sjå Produkter for ei oversikt.

I produksjonen vår splittar me massane opp i graderingar, for så å blande dei saman igjen skreddarsydd etter kundens behov. Dette gjer det mulig å lage jevne stabile tilslag med den rette kornfordelinga. Kvaliteten vert kontrollert til ein kvar tid ved laboratoriet på Tongane, som igjen sørgjer for at me kan levere godkjende og deklarerte varer som oppfyller dei krav som vert stilt.